Sertifiointi

sertifiointi

SERTIFIOINTI

Mitä yritysten sertifiointi on?

Sertifiointi tarkoittaa yritystoiminnan arvioimiseen perustuvaa todistusten (sertifikaattien) myöntämistä. Sertifikaatillaan yritys voi osoittaa toimivansa sertifiointikriteerinä käytetyn standardin mukaisesti. Sertifiointi perustuu yrityksessä paikan päällä tehtävään arviointiin (auditointi). Tämä arviointi on pistokoeluonteinen otos yrityksen toiminnasta ja arvioinnin aikana tarkastellaan yrityksen toiminnan kuvauksia, käytäntöjä sekä saavutettuja tuloksia. Virallinen, kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi edellyttää että arvioinnin tekee ja sertifikaatin myöntää taho, jolla on hyväksyntä (akkreditointi) suorittaa kyseistä arviointia ja todistusten myöntämistä. Tällainen virallinen yrityksen sertifiointi on mahdollista hankkia ilmoitetuilta laitoksilta, joita ovat esimerkiksi Det Norske Veritas, Bureau Veritas, Lloyds Register, Inspecta ja monet muut. Sertifioitua yritystä arvioidaan sertifikaatin myöntämisen jälkeenkin määrävälein, tyypillisesti kerran vuodessa.

Miksi sertifiointi kannattaa?

Yrityksen omat tavoitteet ja asiakkaiden vaatimukset saattavat sisältää tarpeen osoittaa toiminnan luotettavuus laadunhallinnan, ympäristöasioiden tai jonkin muun aiheen suhteen. Näille eri aiheille on olemassa erilaisia standardeja, joiden perusteella sertifiointi voidaan tehdä. Tunnetuimpia sertifiointistandardeja ovat ISO 9001 (laatujärjestelmä), ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä), OHSAS 18001 (työturvallisuusjärjestelmä), ISO 27001 (tietoturvallisuus), ISO 22000 (elintarviketurvallisuus), ISO 13485 (lääkintälaitevalmistus) sekä suuri joukko muitakin yritysten sertifiointistandardeja. Monet yritykset soveltavat useampaa standardia toimintaansa ja hankkivat siten useamman sertifioinnin. Eri standardien käytössä on selviä toimialakohtaisia eroja ja painotuksia. Sertifiointi on oikein toteutettuna erinomainen toiminnan kehittämisen ja yrityksen riskienhallinnan työkalu. Pelkän pakon sanelemana hankittu sertifiointi voi tuntua riippakiveltä, varsinkin jos sertifiointivaatimusten täyttäminen tehdään hankalalla tavalla eikä sitä tällöin koeta mielekkääksi.

Miten sertifiointivalmius saavutetaan?

Sertifiointi ei ole salatiedettä. Kyse on kansainvälisesti määriteltyjen perusasioiden huomioimisesta ja niihin liittyvien vaatimusten täyttämisestä. Yrityksen tulee tunnistaa oma paikkansa markkinoilla sekä huomioida sidosryhmiensä vaatimukset ja odotukset. Hyvä tapa aloittaa on tarkastella yrityksen nykyistä toiminnan tilaa vertaamalla tilannetta sertifioinnin vaatimuksiin. Vaatimukset esitetään sertifioinnin perustana olevissa standardeissa, esimerkiksi ISO 9001 (laadunhallinta). Käytännön ongelmana on että nämä standardit on laadittu kaikille yrityksille yleisiksi ja tästä johtuen sanamuodot muistuttavat lähinnä vakuutusten sopimusehtoja ja tulkintaa tarvitaan kun standardeissa vaadittuja asioita aletaan soveltaa käytäntöön. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää toimia käytännönläheisesti. Pystymme auttamaan asiakkaitamme täyttämään sertifiointivaatimukset joustavasti ja liiketoimintaa tukevalla tavalla, ilman turhaa byrokratiaa.

Kun tavoitteenanne on yrityksenne sertifiointi, teemme puolestanne sisäisen auditoinnin, arvioimme sertifiointivalmiuden ja ohjaamme mahdollisesti tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. Pystymme tarjoamaan erittäin kattavan ja tehokkaan palvelukokonaisuuden. Raportoimme tämän sisäisen auditoinnin tulokset parannusehdotuksineen luottamuksellisesti vain omaan käyttöönne.

Sertifiointi on mahdollista nyt -ota yhteyttä.

Annamme mielellämme puhelimitse työnäytteen maksuttomasta neuvonnastamme. Avustamme tehokkaasti toimintanne hiomisessa sertifiointikuntoon. Toimimme toiveidenne mukaisesti joko taustatukena tai aktiivisesti muutostyötä johtaen.

Sertifioijan valintavaiheessa kilpailutamme sertifioijat veloituksetta puolestanne ja varmistamme että saatte valitsemaltanne sertifioijalta markkinoiden tämän hetken parhaan mahdollisen hinnan. Hallitsemme sertifioijia velvoittavat akkreditointisäännöt joten pystymme arvioimaan sertifiointitarjousten ajankäyttöä ja näytteenottoon perustuvaa auditointikohteiden valintaa. Yksistään käsitteiden ”Small Firm Scheme” tai ”Multi-Site Certification” soveltamisen tunteminen ja huomioiminen tuo usein noin 30 % säästön sertifiointikuluihin.

Sertifiointiauditointien aikana edustajamme voi olla paikalla apunanne hiljaisena taustatukena konsultin ominaisuudessa. Varmistamme että yllätyksiä ei tule ja että sertifioijan raportoimat poikkeamat ymmärretään oikein ja korjataan sujuvasti liiketoimintanne kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Useimmat asiakkaamme haluavat varmistaa toimintajärjestelmänsä kehittymisen ja tehokkuuden joten he käyttävät meitä sertifioidun järjestelmänsä ylläpidon apuna tilaten sisäisiä auditointeja haluamallaan frekvenssillä. Usein nämä sisäiset auditoinnit ajoitetaan muutamaa viikkoa ennen sertifioijan tekemiä seuranta-auditointeja.

Tökkiikö sertifiointi ja yhteistyö nykyisen sertifioijan kanssa?

Toisinaan kuulemme ettei yritys enää koe saavansa sertifiointiauditoinneista haluamaansa liiketoiminnallista hyötyä ja apua kehittämistyöhönsä. Sertifioijasta on tullut kumileimasin. Mikäli tilanne on tällainen, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä. Auditoijahenkilön tai koko sertifioijan vaihtaminen on erittäin helppo toimenpide ja kun vaihto ajoitetaan seuranta-auditointien tuntumaan, kustannukset ovat olemattomat.

Kannattaa muistaa että sertifioinnin hintataso on vuosien saatossa laskenut merkittävästi. Halutessanne kilpailutamme sertifioijat heti ja saatte mahdollisuuden joustavaan siirtymiseen tämän päivän hintatasolle ja haluamallenne sertifioijalle. Sertifioijien kilpailutuspalvelumme on täysin maksuton!

Ota yhteyttä niin kerromme miten voitte varmistaa sertifioinnin onnistumisen ja saada sertifioinnistanne parhaan mahdollisen hyödyn.